Nyheder fra Institut for Kemi og Biovidenskab

TALENTSTIPENDIER TIL FEM SPECIALESTUDERENDE PÅ BIOTEKNOLOGI

TALENTSTIPENDIER TIL FEM SPECIALESTUDERENDE PÅ BIOTEKNOLOGI

Fem specialestuderende på bioteknologiuddannelsen på Kemi og Biovidenskab har netop modtaget Bioteknologis talentstipendie. Stipendierne blev givet til Sofie Zacho Vestergaard, Marie Riisgaard-Jensen, Morten Eneberg Nielsen, Søren Heidelbach og Christian Kjær Olesen for deres dedikation og hårde arbejde inden for biovidenskaben.

Lagt online: 29.10.2021

Med stipendiet er de 5 specialestuderende sikret et månedligt beløb på 7.000 kr. frem til deres specialeaflevering. Den økonomiske håndsrækning er en anerkendelse fra professor emerita Karen G. Welinder fra samme institut, der i 2019 valgte at donere 1 mio. kr. til oprettelse af talentstipendier til kandidatstuderende på bioteknologiuddannelsen samt 500.000 til udsmykning af auditoriet samme sted. De fem studerende forklarer her, hvad deres speciale handler om, samt hvilken betydning den økonomiske støtte har for deres uddannelsesforløb:

SOFIE ZACHO VESTERGAARD

Hvad handler dit speciale om, og hvilken betydning har stipendiet for dig?

”Et nyligt studie har vist, at den mikrobielle sammensætning i renseanlæg, og dermed anlæggenes ydeevne, er stærkt afhængig af de immigrerende mikrober, som tilføres gennem spildevandet. Dette stiller spørgsmålet: Hvor stammer de spildevandsrensende mikrober fra? Til at besvare dette spørgsmål tager mit arbejde udgangspunkt i Microflora Danica projektet, som forsøger at kortlægge alle bakterier i Danmark ved at tage 10.000 prøver fra forskellige habitater, herunder floder, søer, skove og landbrugsjord. Med disse prøver vil jeg ved hjælp af bioinformatik forsøge at finde kilder til de 1000 mest gængse og proceskritiske spildevandsrensende bakterier. En kortlægning af disse kilder vil bidrage med ny viden, som kan bruges i reguleringen af den mikrobielle sammensætning i renseanlæggene og derigennem give en bedre og mere bæredygtig rensning i fremtiden. Jeg er meget beæret og glad for anerkendelsen og modtagelsen af stipendiet, som muliggør at jeg kan allokere alle mine ressourcer til mit projekt uden økonomiske bekymringer”.

MARIE RIISGAARD-JENSEN

Hvad handler dit speciale om, og hvilken betydning har stipendiet for dig?

”I dag foregår rensning af spildevand primært gennem biologisk rensning, hvor mikroorganismer omsætter den næring, som er til stede i spildevandet, og effektiviteten af denne proces afhænger af sammensætningen af mikroorganismer. Et nyligt studie har vist, at immigration af mikroorganismer gennem spildevand har stor effekt for netop sammensætningen af det mikrobielle samfund i renseanlægget. Derfor vil jeg undersøge de mikrobielle samfunds up-stream fra renseanlægget, og se om jeg kan lokalisere kilder til både proceskritiske mikroorganismer, samt dem, som er kendt for at skabe operationelle problemer. Jeg er meget taknemmelig for at have modtaget stipendiet, da det har gjort det muligt for mig at sige mit arbejde op, og dermed fokusere på mit speciale og forhåbentlig bidrage med ny viden inden for feltet.”

MORTEN ENEBERG NIELSEN

Hvad handler dit speciale om, og hvilken betydning har stipendiet for dig?

”Den kliniske diagnostik af bakterie- og svampeinfektioner afhænger i dag af dyrkning af patogenen i hospitalets laboratorier. Det kan tage flere dage, før der er svar på en dyrkning, og metoden har ringe sensitivitet. Dette efterlader lægen med utilfredsstillende muligheder for at tilbyde patienten en præcis og effektiv behandling, og for kritisk syge patienter opstartes bredspektret empirisk antibiotikabehandling for at dække hyppige patogener. Brugen af bredspektret antibiotika medvirker til udvikling af resistens mod vigtige grupper af antibiotika samtidig med, at den brede behandling ikke altid er dækkende/effektiv. I mit speciale vil jeg bruge DNA-sekventering på MinION platformen til at identificere patogenen i blodprøver fra patienter, hvor der er mistanke om blodforgiftning, og derfor et særligt behov for tidlig opstart af effektiv behandling. DNA-sekventering har potentialet til at nedbringe tiden fra prøvetagning til svar til mindre end 6 timer med forbedret sensitivitet da metoden ikke er afhængig af, at patogenen kan dyrkes.” 
 

SØREN HEIDELBACH

Hvad handler dit speciale om, og hvilken betydning har stipendiet for dig?

”Mikrobielle organismer spiller en vigtig rolle i mange af livets sammenhænge, både sundhedsmæssigt for os mennesker og industrielt i f.eks. spildevandsindustrien. Disse mikrobielle kulturer er ofte meget komplekse og næsten umulige at isolere, og man er derfor nødsaget til at undersøge dem samlet. Undersøgelse af disse organismer er derfor ofte begrænset til undersøgelse af deres taksonomi - altså ”hvad er der”. Dog er det yderst interessant at undersøge mikroorganismernes funktion ved at samle deres genom - altså ”hvad kan de”. Mit projekt undersøger muligheden for at bruge det rå signal i en relativ ny sekventeringsplatform ’Nanopore’, til at forbedre grupperingen og derved forbedre undersøgelser, der bygger på disse mikrobielle genomer. Modtagelsen af stipendiet betyder virkelig meget for mig, da mit projekt har mange elementer af ’Machine learning’, som er et relativt nyt fagområde for mig. Den ekstra tid frigjort af stipendiet tillader mig derfor at dedikere min tid fuldt ud til fordybe mig i et nyt fagområde og lave det bedst mulige projekt”.                 

CHRISTIAN KJÆR OLESEN

Hvad handler dit speciale om, og hvilken betydning har stipendiet for dig?

”Vi bliver flere og flere mennesker på jorden og vil i 2050 være nødt til at producere en markant større mængde fødevarer, end i dag. Samtidig reduceres arealet af dyrkbar landbrugsjord blandt andet pga. klimaforandringer og voksende støtte i befolkningen til at skabe mere vild natur. Vi skal altså i fremtiden producere mere mad på mindre eller i bedste fald det samme areal. Det moderne landbrug med stort udbytte afhænger i dag af forædling af afgrøder og et stort forbrug af sprøjtemidler. Jeg vil under mit speciale kigge nærmere på en alternativ løsning, der muligvis kan øge planters modstandsdygtighed overfor sygdomme og skadedyr ved på genniveau at kombinere dele fra planters naturlige immunforsvar med elementer fra den mammale immunrespons. Denne kombination kan i teorien bruges til at målrette immunitet i planter mod specifikke, særligt problematiske sygdomme eller skadedyr og kan dermed danne grundlag for en generisk plantevaccinationsplatform, der potentielt kan implementeres i en række forskellige afgrøder. Det er et kæmpe privilegie at modtage stipendiet, og det er en helt unik mulighed for mig for at rette min fulde opmærksomhed mod mit speciale i de kommende 10 måneder”.

KONTAKT:

  • Kommunikation: Line Christensen, tlf.: 9940 8187 / email: lch@bio.aau.dk

Alle nyheder fra Bio