AAU logo

Evolutionsbiologi

Evolutionsbiologi

Vores forskning fokuserer på evolutionær genetik og evolutionær fysiologi. Vi har særlig fokus på studier af effekter af populationsstørrelse på evolutionært potentiale og indavl, selektionseksperimenter med henblik på at øge forståelsen af den genetiske baggrund for variation i fitness, genomiske studier som har til formål at finde kandidatgener som forklarer variation i fitness, og gen-ekspression og metabolom studier som afslører fysiologiske fingeraftryk af f.eks. indavl, genotype x miljø interaktioner og stress resistens. Arter af Drosophila samt Musca domestica benyttes typisk som modelorganismer, men også husdyr og vilde populationer af patterdyr indgår i stigende grad i vores forskning. Læs mere